ავტორიზაცია
pti vizitis dajavSna
აირჩიეთ ლოკაცია
აირჩიეთ ვიზიტის დღე
აირჩიეთ საათი
ასს-ს სახელმწიფო ნომერი
ტელეფონის ნომერი
შევაჯამოთ :)
მსუბუქი60 ₾

კატეგორიის დასახელება:
M1; N1 პიკაპი

კატეგორიის აღწერა:
არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალება

პტი ვადები:
გამოშვების თარიღიდან 4 წლის შემდეგ ყოველ 2 წელიწადში;
გამოშვების თარიღიდან 8 წლის შემდეგ ყოველ წელს;
ტაქსის კატეგორიის შემთხვევაში ყოველ 6 თვეში;

ინსპექტირების საფასური:
პირველადი ინსპექტირება: 60 ლარი;
განმეორებითი ინსპექტირება: 20 ლარი;
ელექტრო ავტომობილის პირველადი ინსპექტირება: 48 ლარი;
ელექტრო ავტომობილის განმეორებითი ინსპექტირება: 15 ლარი;

სამგზავრო100 ₾

კატეგორიის დასახელება:
M2; M3

კატეგორიის აღწერა:
M2: 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე, მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალება. (ნებადართული საერთო მასით 5 ტონამდე)
M3: 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის (მძღოლის ადგილის გარდა) მქონე, მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი, ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. (ნებადართული საერთო მასით 5 ტონაზე მეტი)

პტი ვადები:
გამოშვების თარიღიდან 1 წლის შემდეგ ყოველ 6 თვეში;

ინსპექტირების საფასური:
პირველადი ინსპექტირება: 100 ლარი;
განმეორებითი ინსპექტირება: 30 ლარი;

სატვირთო100 ₾

კატეგორიის დასახელება:
N1; N2; N3

კატეგორიის აღწერა:
N1: არაუმეტეს 3500 კგ-ზე ნებადართული მაქსიმალური მასის და არანაკლებ ოთხი თვლის მქონე, ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი, ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები სასოფლო-სამეურნეო მანქანებისა და ტრაქტორების გარდა;
N2: 3500 კგ-ზე მეტი 12 000 კგ-მდე სრული მასის მქონე, ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები;
N3: 12 000 კგ-ზე მეტი სრული მასის მქონე, ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები;

პტი ვადები:
N1: გამოშვების თარიღიდან 2 წლის შემდეგ ყოველ 1 წელიწადში;
N2: გამოშვების თარიღიდან 1 წლის შემდეგ ყოველ 1 წელიწადში;
N3: გამოშვების თარიღიდან 1 წლის შემდეგ ყოველ 1 წელიწადში;

ინსპექტირების საფასური:
ინსპექტირების საფასური N1: პირველადი ინსპექტირება: 60 ლარი;
ინსპექტირების საფასური N1: განმეორებითი ინსპექტირება: 20 ლარი;
ინსპექტირების საფასური N2 - N3: პირველადი ინსპექტირება: ლარი;
ინსპექტირების საფასური N2 - N3: განმეორებითი ინსპექტირება: ლარი;

მისაბმელი60 ₾

კატეგორიის დასახელება:
O3; O4;

კატეგორიის აღწერა:
O3: 3.500 კგ-ზე მეტი არაუმეტეს 10 000 კგ-ისა, მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები – ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ბუქსირებადი;
O4: 10 000 კგ-ზე მეტი, მისაბმელები და ნახევარმისაბმელები – ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ბუქსირებადი;

პტი ვადები:
გამოშვების თარიღიდან 1 წლის შემდეგ ყოველ 1 წელიწადში;

ინსპექტირების საფასური:
პირველადი ინსპექტირება: 60 ლარი;
განმეორებითი ინსპექტირება: 20 ლარი;